fbpx

Chương Trình Thực Tập Không Bắt Buộc (OPT) Tại Mỹ

1. Chương trình OPT là gì?

Chương trình OPT là chương trình thực tập kéo dài 12 tháng cho sinh viên quốc tế sau khi hoàn tất hệ đại học và sau đại học sau tại Mỹ. Đối với sinh viên có Visa F1 sẽ được phép làm việc toàn thời gian và hưởng lương sau khi hoàn tất chương trình học tại trường. Tuy nhiên chương trình thực tập OPT yêu cầu các du học sinh làm việc đúng với chuyên ngành đã học tại trường.

Chương trình thực tập OPT mở ra cơ hội cho các du học sinh làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại môi trường quốc tế. Thời gian làm việc OPT sẽ bắt đầu tính từ ngày đầu tiên bạn tham gia làm việc tại các doanh nghiệp. Các quy định và luật pháp ở Mỹ rất nghiêm ngặt bạn cần tìm hiểu thật kỹ để có thể tránh xảy ra các vấn đề rắc rối ngoài ý muốn, thậm chí là trục xuất khỏi nước Mỹ.

2. Phân biệt các loại OPT 

OPT trước tốt nghiệp

Với chi phí học tập đắt đỏ, các bạn du học sinh mong muốn có thể làm việc ngay trong quá trình học tập. Khi có visa F1, bạn có thể xin giấy tờ cho chương trình OPT trước tốt nghiệp. Tuy nhiên, bạn chỉ được phép làm tối đa 20 tiếng/1 tuần mà không phải đăng ký CPT và học phí cho kì thực tập.

Tổng thời gian làm việc chi được 12 tháng bao gồm cả sau khi tốt nghiệp vì vậy bạn cần cân nhắc khi sử dụng OPT trước tốt nghiệp tùy theo kế hoạch cá nhân.

OPT sau tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình học ở trường, các du học sinh sẽ được thực tập toàn thời gian và làm việc hưởng lương tại Mỹ trong thời gian 12 tháng. Nếu các du học sinh đã tham gia OPT trước tốt nghiệp sẽ được trừ vào tổng thời gian 12 tháng.

3. Quy trình tham gia chương trình OPT

YNG Thẩm Định Hồ Sơ

YNG Triển Khai Hồ Sơ Ứng Viên

YNG Tìm Công Việc & Sắp Xếp Phỏng Vấn

Nhận Kết Quả Phỏng Vấn Với Nhà TD Ở Mỹ

Nhận Thư Mời Nhận Việc Từ Nhà TD Ở Mỹ

Hoàn Tất Hồ Sơ & Chuẩn Bị Làm Việc

4. Giấy tờ cần thiết để nộp đơn thực tập chương trình OPT:

  • Đơn I-765 (Employement Authorizaion Application).
  • Đơn I-20 được văn phòng đại diện du học sinh ở trường ký.
  • Bản copy bằng đại học/thạc sĩ/tiến sĩ (để chứng minh bạn là học sinh STEM).
  • Phí hồ sơ.

1. What is OPT Program?

OPT program is a 12-month internship program for international students after graduating university in the United States. For students with F1 Visa will be allowed to work full time and get paid after graduating the program at university. However, the OPT internship program requires international students to work in the same field at university.

The OPT internship program offers an opportunity for international students to work and gain experience in the international environment. OPT working time will start from the first day you work at businesses. The rules and laws in the United States are very strict, you need to learn very carefully so you can avoid unexpected problems and even get rid of the United States.

2. Types of OPT 

Pre-completion OPT

With expensive study costs, the international students want to work right in the learning process. When you have an F1 visa, you can apply for the OPT program before graduation. However, you are only allowed to work up to 20 hours / 1 week without registering CPT and tuition for the internship. The total working time spent 12 months including after graduation so you should consider using OPT before graduation depending on the individual plan.

Post-completion OPT

You may apply to participate in post-completion OPT after completing your studies in the US for a period of 12 months. If the international students who have OPT participation before graduation will be deducted from the total 12-month period.

3. Applying for OPT

YNG Checking Files

YNG Open Files

Research Jobs For The Candidate

Recieve The Interview Result

Recieve Offer Letter From Host Company In USA

Prepare Documents & Get A Job

4. Required documents to apply for the OPT Program:

  • Form I-765 (Employement Authorizaion Application).
  • Form I-20 are signed by the international student representative office at the school
  • Copy of undergraduate / master / doctoral degree (to prove you are an STEM student).
  • Required fee
.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE