fbpx

Gửi hồ sơ có tốn phí không?

KHÔNG. Nếu chỉ gửi hồ sơ sơ bộ ban đầu để đánh giá thì YNG Career không thu bất kỳ khoản phí nào. Chi phí chỉ bắt đầu tính từ lúc bạn chính thức đăng ký tham gia chương trình.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE