fbpx

Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

CÓ. Đóng thuế khoảng 8-12% (tùy bang). Tuy nhiên, bạn có thể nộp hồ sơ xin hoàn thuế với Cục thuế Hoa Kỳ, thông thường được hoàn khoảng 70 – 95% số thuế đã đóng. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế là 1/1 đến 15/4 hàng năm.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE