Có hợp đồng lao động không?

KHÔNG. Tính chất chương trình là thực tập được trả lương, không phải làm việc chính thức. Vì thế sẽ không có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, bạn sẽ được cấp bản DS-2019 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quy định, trong đó nêu rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email, họ tên người tham gia, mức lương, số giờ thực tập trong tuần và chi tiết nội dung công việc thực tập.

.

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE